ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja
Jūs esat šeit > Sākumlapa
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Priekšsēdētāja un locekļi
Darbības
Svarīgākie notikumi
Rīki
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectTīkli
 • Pārrauga vietējo un reģionālo pašvaldību iesaisti ES politikas īstenošanā gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes jomā
  Sniedz iespēju vietējām un reģionālajām pašvaldībām tieši piedalīties ES politikas veidošanā gan likumdošanas, gan pirmslikumdošanas posmā
  Sekmē pārrobežu, starpvalstu un reģionālo sadarbību
  Uzlabo informācijas pieejamību un apmaiņu par Eiropas Savienības vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbību attīstības veicināšanai
  Piešķir instrumentam “Savienība Vidusjūrai” reģionālo un vietējo dimensiju
  Veicināt dialogu starp vietējām un reģionālajām pašvaldībām partnervalstīs un ES