Rad Odbora regija

Članovi Odbora regija, imenovani regionalni i lokalni predstavnici, koje su izravno izabrali njihovi sugrađani, okupljaju se u OR-u kako bi dali svoje mišljenje o razvoju zakonodavstva EU-a koje utječe na regije i gradove. Oni mogu djelovati u nekoliko faza zakonodavnog procesa EU-a:

Predzakonodavna faza: Europska komisija sastavlja zakonodavni prijedlog

  • OR organizira savjetovanja s lokalnim i regionalnim vlastima
  • OR surađuje s Europskoj komisijom na procjeni učinka

Europska komisija usvaja zakonodavni prijedlog i MORA se savjetovati s OR-om

O zakonodavnom prijedlogu raspravlja se u institucijama EU-a: Europski parlament i Vijeće savjetuju se s OR-om

Zakonodavni prijedlog značajno izmjenjuju druge institucije EU-a

  • OR usvaja revidirano mišljenje

Europski parlament i Vijeće provode nove zakone EU-a

  • OR prati provedbu na regionalnoj i lokalnoj razini
  • Ako usvojeno zakonodavstvo ne poštuje načelo supsidijarnosti, OR ima pravo pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije