EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous
Olet tässä > Aloitussivu > Uutisia > Helmikuun täysistunnon tärkeimpiä aiheita
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Uutisia
Helmikuun täysistunnon tärkeimpiä aiheita

Muuttoliike, yhteinen maatalouspolitiikka ja investointivaje olivat 8.–9. helmikuuta 2017 pidetyn Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnon asialistan kärjessä. EU:n alue- ja paikallistason poliitikkojen kokous hyväksyi myös suosituksia liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikasta, alkoholipolitiikasta, televiestinnästä ja EU:n yhteisestä rahoituskapasiteetista. AK:n jäsenet keskustelivat Maltan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä EU-varoista vastaavan Maltan parlamentaarisen valtiosihteerin Ian Borgin kanssa ja hyväksyivät päätöslauselman Euroopan talousyhteisön perustana olleen Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlan kunniaksi.

YMP:n uudistaminen vuoden 2020 jälkeen

Keskustelu käytiin vain päiviä sen jälkeen, kun Euroopan komissio käynnisti kolme kuukautta kestävän julkisen kuulemismenettelyn, joka on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen ja yksinkertaistamisen ensimmäinen vaihe. Komissaari Phil Hogan kehotti EU:n alueita osallistumaan näihin kuulemisiin. Keskustelun yhteydessä EU:n alue- ja paikallistason poliitikkojen kokous hyväksyi lausunnon aiheesta "Nuorten eurooppalaisten maataloustuottajien tukeminen".

Lehdistötiedote: YMP:n uudistus: maatalousalan uudistaminen ja suojeleminen seuraavaa maataloustuottajasukupolvea varten

Investointivaje

EU:n talouden elpyminen jatkuu huolimatta epävarmuuden lisääntymisestä maailmanlaajuisesti. AK korosti, että byrokratian karsiminen, paikallis- ja aluehallinnon taitotiedon parantaminen, tietämyksen lisääminen EU:n investointivälineistä sekä talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmän mukauttaminen ovat keinoja, joiden avulla suuruudeltaan noin 15 prosentin vajetta vastaavat puuttuvat investoinnit pystytään kanavoimaan uudelleen Euroopan talouteen. Euroopan investointipankin EIP:n varapääjohtaja Vazil Hudák ilmaisi tukensa tälle lähestymistavalle AK:n jäsenten kanssa käydyssä keskustelussa. (infografiikka)

Lehdistötiedote: EU:n alueilla ja kunnilla on päättäväisyyttä voittaa investointihaaste

Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat

Euroopan unionin on tarkoitus yhdenmukaistaa säännöksensä turvapaikka-asioista ja vakioida turvapaikanhakijoille tarjottavat olosuhteet. Suunnitelmat ovat tervetulleita, mutta niissä ei oteta huomioon, että Eurooppaan suuntautuva muuttoliike on luonteeltaan pitkäkestoinen ja jatkuva ilmiö, Euroopan alueiden komitea toteaa. Samana päivänä hyväksymiensä suositusten yhteydessä AK ilmaisi tyytyväisyytensä EU:n pyrkimykseen hallita muuttoliikettä naapurivaltioidensa kanssa solmimiensa maakohtaisten kumppanuuksien avulla. Komitea totesi, että EU:n tulee tiivistää yhteistyötään kyseisten maiden alueiden ja kuntien kanssa.

Lehdistötiedote: Vahvempi oikeudellinen tuki muuttajille, tiiviimpi yhteistyö EU:n ulkopuolisten kuntien kanssa

Kehityspolitiikka

Euroopan unionin olisi lisättävä yhteistyötään paikallis- ja alueviranomaisten kanssa kehitysmaissa, jotta voitaisiin saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien tavoite "osallistavien, turvallisten, selviytymiskykyisten ja kestävien" kaupunkien takaamisesta vuoteen 2030 mennessä, Euroopan alueiden komitea korostaa.

Lehdistötiedote: A more urban developing world requires more urban responses

Puuttuvat liikenneyhteydet

Paikallisjohtajat kehottivat EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallitustahoja ryhtymään toimiin raja-alueiden liikenneyhteyksiin suuntautuvien yksityisten ja julkisten investointien puutteen korjaamiseksi, jotta voidaan parantaa satojentuhansien Euroopan kansalaisten elin- ja työoloja.

Lehdistötiedote: More investment in missing links can transform border regions in smart growth hubs

Miten muuntaa taantuvat satama-alueet kestäviksi kaupunkikeskuksiksi

Toimintojen maantieteellisen keskittymisen vuoksi keskisuuret ja pienet satamat menettävät osia liiketoiminnastaan, mistä aiheutuu haitallisia kerrannaisvaikutuksia niitä ympäröiviin kaupunkeihin. Lausunnossaan AK esittää näkemyksiä siitä, miten satama-alueita voitaisiin elvyttää etenkin kehittämällä hallintoa, houkuttelemalla investointeja ja panostamalla kestävään kaupunkikehitykseen.

Local leaders request more support to turn declining ports areas in sustainable urban hubs

Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhla

Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlan edellä ja Eurooppa-hankkeeseen kohdistuvan kasvavan tyytymättömyyden tilanteessa EU:n kunnat ja alueet sitoutuivat kantamaan oman osansa vastuusta, jotta kansalaiset osallistuisivat entistä tiiviimmin EU:n uuden suunnan muotoiluun. AK aikoo käynnistää kaikkialla EU:ssa laajan kansalaisten kuulemisprosessin otsikolla "Pohdintoja Euroopasta". Sen tuloksia hyödynnetään laadittaessa AK:n panosta tulevaan poliittiseen keskusteluun unionin tulevaisuudesta. AK:ssa käytyyn keskusteluun osallistui aktiivisesti 200 nuoren eurooppalaisen valtuuskunta, joka oli myös todistamassa Euroopan nuorison hyväksi esitetyn muutosehdotuksen hyväksymistä.

Lehdistötiedote: Tilaisuus pohtia, kuunnella ja viitoittaa Euroopalle uusi suunta

Televiestintäpaketin tarkistus

Peruslaajakaistayhteyden varmistaminen on tunnustettava yleispalveluksi ja yleispalveluvelvoitteet tulisi tunnustaa täysipainoisesti. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, missä markkinat eivät toimi riittävän hyvin palvelujen tuottamiseksi ja missä julkiset investoinnit ovat ratkaisevassa asemassa. Lausunnossa ehdotetaan määrärahojen korvamerkitsemistä liityntäverkkojen rakentamiseen maaseutualueilla ja kehotetaan rakentamaan 5G-verkkoa koko EU:ssa yhtäaikaisesti ja samalla vauhdilla.

Lehdistötiedote: Review of the telecom package: Universal high-speed connectivity is a key for territorial cohesion in Europe

Tehokas vesienhoitojärjestelmä

Ilmastonmuutos voi johtaa sateiden voimistumiseen ja lisätä tulvimisen ja juomaveden saastumisen mahdollisuutta. AK hyväksyi yksimielisesti tehokkaasta vesienhoitojärjestelmästä laaditun lausunnon, jossa keskitytään vedenlaatuun, makean veden niukkuuteen ja tulvasuojeluun. Paikallisjohtajat painottivat, että vesienhoito on paljon pääomaa kysyvä politiikanala, missä tehdään suuria investointeja, ja kehottivat laatimaan EU:n tason toimintasuunnitelman.

Lehdistötiedote: Local and regional governments call for a European water innovation action agenda

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksille omistetulla Euroopan unionin Life-ohjelmalla on keskeinen rooli ekoinnovaatioiden edistämisessä ja ympäristönsuojeluun ja ilmastoon liittyvien uusien ratkaisujen kehittelyssä, AK painottaa tässä lausunnossaan. Paikallis- ja alueviranomaiset toistivat vuonna 2012 esittämänsä kehotuksen korottaa huomattavasti ohjelman määrärahoja ja suosittivat voimakkaasti Ilmastotoimet-alaohjelman säilyttämistä vuoden 2020 jälkeen.

Lehdistötiedote: Paikallispäättäjät kehottavat lisäämään EU:n keskeisen ympäristöohjelman Lifen määrärahoja

Alkoholistrategia

Euroopan alueiden komitea vetoaa Euroopan unioniin, jotta se laatisi uuden alkoholistrategian, kehittäisi merkintäkäytäntöjä, panostaisi voimakkaammin lasten suojelemiseen, ottaisi kausittaisen juomisen erityistoimenpiteiden kohteeksi ja kannustaisi alkolukkojen asentamiseen, jotta estetään päihtyneenä ajaminen.

Lehdistötiedote: Paikallispäättäjien kanta: EU tarvitsee alkoholistrategian

Strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat ensinnä paikallis- ja aluetasolla, AK:n jäsenet osallistuvat aktiivisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävän EU-strategian ajankohtaiseen uudelleentarkasteluun. Paikallisjohtajat kehottavat luomaan hyvin toimivan monitasoisen hallintojärjestelmän, suotuisat puitteet valmiuksien parantamiselle kaupungeissa ja alueilla mallinnusvälineiden sekä raportointi- ja seurantamenetelmien kehittämiseksi sekä helpottamaan sopeutumistoimia tukevan julkisen ja yksityisen rahoituksen saatavuutta.

Lehdistötiedote: Kunnat ja alueet tarvitsevat tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Yhteinen rahoituskapasiteetti

EU:n paikallis- ja aluejohtajat korostavat täysipainoisen pankkiunionin ja talous- ja rahaliiton vahvan yhteisen rahoituskapasiteetin tarvetta investointien tukemiseksi ja potentiaalisen kasvun, tuottavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi talouskriisin aikoina. Suurin ongelma on alueiden välisen taloudellisen kuilun syveneminen.

Lehdistötiedote: Local and regional leaders support strengthening euro area fiscal capacity

Yhteystiedot:

PresseCdr@cor.europa.eu

Aiheeseen liittyvää tietoa