Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko

The European Week of Regions and Cities

Mistä on kysymys?
 
Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on vuosittain Brysselissä järjestettävä nelipäiväinen tapahtuma, jonka aikana alue- ja kuntahallinnon luottamustehtäviä hoitavat sekä asiantuntijat ja akateemisen yhteisön edustajat saavat tilaisuuden vaihtaa alue- ja taajamakehitystä koskevia hyviä käytänteitä ja taitotietoa. Tapahtuma on myös tunnustettu EU:n koheesiopolitiikan kehittämisen tiimoilta tehtävän poliittisen viestinnän foorumi, sillä se lisää päättäjien tietoisuutta siitä, että alueilla ja kunnilla on merkitystä EU:n toimintalinjoja muokattaessa. Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on alansa suurin julkinen tapahtuma Euroopassa.
 
Mitä käytännössä tapahtuu?
 
Lokakuun alussa noin 6 000 osanottajaa ja 600 puhujaa kaikkialta Euroopan unionista ja muualta kokoontuu Brysseliin. Tarjolla on ohjelma, joka koostuu noin sadasta alue- ja paikalliskehitystä käsittelevästä työpajaseminaarista, keskustelusta, näyttelystä ja verkottumistilaisuudesta. Järjestäjät mukauttavat ohjelman vuosittain EU:n asialistan erityisiin painopisteisiin. Osallistuminen on maksutonta.
Miksi alueita ja kuntia varten on oma viikko?
Alueet ja kunnat ovat mukana toteuttamassa useimpia EU:n politiikkoja. EU:ssa valtiotasoa alempana toimivat viranomaistahot vastaavat julkisen menotalouden kolmanneksesta (2 100 miljardia euroa vuodessa) ja kahdesta kolmanneksesta julkisia investointeja (noin 200 miljardia euroa). Investointimenot toteutetaan useissa tapauksissa EU:n säännösten nojalla.
 
Miten tapahtuma sai alkunsa?
 
Vuonna 2003 alueiden komitea, EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, kutsui Brysselissä toimivat paikallis- ja alueyhteisöjen EU-edustustoimistot avaamaan ovensa vierailijoille samanaikaisesti, osana yhteistä avointen ovien toimintamallia. Vuosien saatossa aloite on kehittynyt Euroopan alueiden ja kuntien OPEN DAYS -teemaviikoksi – vuotuiseksi merkkitapahtumaksi, johon osallistuu Euroopan komission ohella lukuisia muita sidosryhmiä.
 
Vuonna 2016 tapahtuman nimeksi otetaan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ilman OPEN DAYS -tunnusta, jotta vältetään sekaannukset kaikkien EU-elinten vuosittain toukokuussa Eurooppa-päivän tienoilla Brysselissä järjestämien avointen ovien päivien (Open Doors / Open Day) ja komission edustustojen jäsenvaltioissa samoihin aikoihin järjestämien vastaavien tapahtumien kanssa.
 
Ketkä tapahtuman järjestävät?
 
Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon järjestävät EU:n alueiden komitea (AK) ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) yhdessä. Järjestäjät käynnistävät kumppanihaun vuoden alussa, yleensä tammikuussa. Haussa valitaan yleensä kevään mittaan runsaat 200 kumppanitahoa kaikkialta Euroopasta. Tämä käsittää alueita ja kuntia, jotka pääasiassa ryhmitellään aihekohtaisiksi yhteenliittymiksi (nk. alueelliset kumppanuudet), yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä kansainvälisiä ja tiedemaailman järjestöjä. Kumppanitahojen tulee järjestää yleisesti kiinnostavia seminaareja, jotka liittyvät usein aiheeltaan Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimien sekä EU:n muiden ohjelmien toteuttamiseen.
 
Millainen tapahtuman ohjelma on rakenteeltaan?
 
Ohjelma rakentuu pääaiheen ja alateemojen ympärille. Työpajaseminaarit ja keskustelut voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, ovatko niiden järjestäjinä 1) alueelliset kumppanitahot (1/3 kaikista tilaisuuksista), 2) Euroopan komissio eri pääosastoineen (myös 1/3) vai 3) alueiden komitea (samoin 1/3). Osanottajien ja puhujien on siirryttävä 30 tapahtumapaikasta toiseen Brysselin EU-alueella, sillä niitä sijaitsee jäsenvaltioiden edustustoissa sekä Euroopan komission tiloissa ja alueiden komitean toimipaikassa.
 
Mikä on "kohtaamispaikka"?
 
Kohtaamispaikoiksi kutsutaan sekä kaikkia AK:ssa järjestettyjä työpajaseminaareja että verkottumispaikkaa. Konsepti valittiin, jotta osanottajien olisi helppo kokoontua yhteen ja samaan paikkaan, vaikka Brysselin EU-alueella on paljon tapahtumapaikkoja.
 
Mikä on "yliopisto"?
 
Kyseessä on REGIO-pääosaston, AK:n ja aluekehitykseen erikoistuneiden eurooppalaisten akateemisten verkostojen järjestämä työpajaseminaarien sarja, jossa pääpaino on toimintapoliittisella ulottuvuudella. Yliopiston avulla lisätään tietoisuutta ja helpotetaan tiedonvaihtoa alue- ja kaupunkikehityksen ja EU:n koheesiopolitiikan alan tutkimustuloksista tiedeyhteisön ja alue- ja paikallistason edustajien kesken.

Yliopiston yhteydessä on myös järjestetty vuodesta 2013 lähtien alue- ja taajamapolitiikan alan tohtorikoulutettavien ja uransa alussa olevien tutkijoiden Master Class. Sen tarkoituksena on parantaa mukaan valittujen eurooppalaisten tohtorikoulutettavien ja uransa alussa olevien tutkijoiden tietämystä ja valmiutta tehdä tutkimusta EU:n koheesiopolitiikasta.
 
Miten Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko edistää paikallistapahtumien järjestämistä Euroopassa?
 
Brysselissä järjestettävään Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoon liittyen kaikkia alueellisia kumppanuustahoja kehotetaan järjestämään oma paikallistapahtuma Eurooppa alueellani/kunnassani  aloitteen puitteissa. Tapahtuma tulisi järjestää kansalaisvuoropuhelun muodossa syyskuun ja joulukuun välisenä aikana 2017, ja siihen tulisi osallistua joku Euroopan alueiden komitean jäsenistä. Kansalaisvuoropuhelujen tavoitteena on kuunnella, mistä kunnissa ja alueilla puhutaan, ja viedä eteenpäin tätä viestiä.
Kansalaisvuoropuhelut ovat kiinteä osa AK:n Pohdintoja Euroopasta  aloitetta, ja niitä käytetään hyväksi laadittaessa keväällä 2018 annettavaa lausuntoa "Pohdintoja Euroopasta: alue- ja paikallisviranomaisten ääni pyrittäessä palauttamaan luottamusta Euroopan unioniin", eli ne mahdollistavat sen, että alueet ja kunnat voivat antaa todellisen panoksen poliittiseen prosessiin. Paikallistapahtumat on tarkoitettu laajalle osallistujajoukolle, muun muassa suurelle yleisölle, poliittisille päättäjille, asiantuntijoille, paikallis- ja alueviranomaisille ja lehdistölle, ja tavoitteena on parantaa tietoisuutta EU:n politiikkojen vaikutuksesta alueilla ja kunnissa.
 
Millainen on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon vaikutus?
 
Tapahtuman vaikutusta on arvioitu järjestelmällisesti heti alusta alkaen. Osanottajat ovat kiittäneet erityisesti EU:n toimielinten tarjoaman tiedon hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta verkottumiseen muista maista olevien kollegojen kanssa. He pitävät tätä arvokkaana EU-määrärahojen asianmukaista hallinnointia ajatellen. Tapahtuman merkitystä osoittaa myös sen tiedotusvälineissä saama laajamittainen huomio. Brysseliin on vuodesta toiseen saapunut kolmisen sataa sanomalehdistön, radion, television ja verkkomedian toimittajaa kaikkialta Euroopasta raportoimaan tapahtumasta.
 

Aiheeseen liittyvää tietoa


Links


EURegionsWeek 2017 trailer

 


EURegionsWeek closing video