Lausunnot ja päätöslauselmat
 

​Search opinions

 
Advanced search

Euroopan komissio kuulee alueiden komiteaa (AK) unionin lainsäädäntäprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niillä politiikanaloilla, jotka vaikuttavat suoraan paikallis- ja alueyhteisöihin. AK voi myös ottaa omaehtoisesti kantaa tiettyyn aiheeseen laatimalla oma-aloitteisen lausunnon.

AK esittää kantansa erityyppisissä lausunnoissa:

  • lausunnot lainsäädäntöehdotuksista politiikanaloilla, joilla komitean kuuleminen on pakollista

  • suuntaa-antavat lausunnot unionin tulevista toimintapolitiikoista

  • suuntaa-antavat lausunnot eräiden Euroopan komission ehdotusten alueellisten ja paikallisten vaikutusten arvioinnista

  • päätöslauselmat ajankohtaisista poliittisista aiheista.

Kolmivaiheinen demokraattinen prosessi: keskustelu, lausunnon laatiminen ja äänestäminen

  • AK:n puheenjohtaja osoittaa asiakokonaisuuden asianomaiselle komitean valiokunnalle.

  • AK:n jäsen nimetään esittelijäksi. Esittelijää laatii lausunnon ja esittelee sen, jotta valiokunnan jäsenet voivat keskustella siitä, tehdä siihen muutosehdotuksia ja hyväksyä sen.

  • Lausuntoluonnos esitellään ja siitä keskustellaan seuraavassa täysistunnossa.

  • Kun AK:n jäsenet ovat hyväksyneet lausunnon täysistunnossa, se lähetetään EU:n kaikille toimielimille.

Lue lisää alueiden komitean roolista lainsäädäntäprosessissa.