AK:n työskentely

Alueiden komitean jäsenet, jotka ovat kansalaisten suoraan alue- ja paikallistason luottamustehtäviin valitsemia, kokoontuvat AK:ssa ottaakseen kantaa alueisiin ja kuntiin vaikuttavien EU-säädösten muotoiluun. He voivat toimia EU:n lainsäädäntäprosessin eri vaiheissa.

Lainsäädäntämenettelyä edeltävä vaihe: Euroopan komissio laatii lainsäädäntöehdotuksen

  • AK järjestää paikallis- ja alueellisviranomaisten kuulemisia.
  • AK tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa vaikutusten arvioimiseksi.

Euroopan komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen ja on VELVOLLINEN kuulemaan AK:ta

EU:n toimielimet käsittelevät lainsäädäntöehdotusta: Euroopan parlamentti ja neuvosto kuulevat AK:ta

Muut EU:n toimielimet muuttavat lainsäädäntöehdotusta merkittävästi

  • AK antaa tarkistetun lausunnon.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat uuden EU-säädöksen

  • AK seuraa säädöksen täytäntöönpanoa alue- ja paikallistasolla.
  • Jos annetussa säädöksessä ei oteta huomioon toissijaisuusperiaatetta, AK:lla on oikeus nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa.