Olulisemad faktid

1994. aastal loodud Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu.

Komiteel on 350 liiget – omavalitsusjuhid, linnapead ning piirkondade ja linnade valitud esindajad – Euroopa Liidu 28 liikmesriigist.

Liikmed peavad olema demokraatlikult valitud ja/või neil peab olema poliitiline mandaat oma koduriigis.

Komitee kaudu on ELi kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel võimalik kaasa rääkida linnu ja piirkondi mõjutavate ELi õigusaktide väljatöötamisel.

Ent miks Euroopa Regioonide Komitee loodi?

Alates komitee loomisest enam kui 20 aastat tagasi on komitee tegutsenud selle nimel, et tuua kodanikke Euroopa Liidule lähemale.

Üldiselt ollakse nõus sellega, et

 • 70 %-l Euroopa Liidu õigusaktidest on otsene kohalik ja piirkondlik mõju;
 • ELi kodanikud peavad osalema ELi ülesehitamisel;
 • 50 % ELi kodanikest usub, et nende kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatel on kõige paremad võimalused nende esindamiseks ELi tasandil;
 • kodanike lähedal tegutsevad kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud ametiasutused peaksid saama edastada oma seisukohti ELi õigusaktide ettevalmistamise käigus.

Komitee olulist rolli tunnistati ja tugevdati Lissaboni lepinguga 2009. aastal. Sellekohane lisateave on esitatud allpool.

Kuidas toob Euroopa Regioonide Komitee ELi kodanikele lähemale?

 • Komitee liikmed elavad ja töötavad oma kodupiirkonnas või -linnas ja on seega kursis oma valijate muredega.
 • Nad kõnelevad oma valijate nimel ELi otsustus- ja õigusloomeprotsessi südames ning hoiavad neid kursis ELi arengusuundadega, võõrustades komitee koosolekuid ja konverentse oma piirkonnas või linnas.
 

Euroopa Regioonide Komitee aluspõhimõtted ja vastutusalad

CoR

Areas of responsibility

The CoR is entitled to express its views on all major issues of local and regional relevance.

This includes:

 • economic, social and territorial cohesion,
 • employment,
 • social affairs,
 • education, youth and culture,
 • public health,
 • transport,
 • sport,
 • environment, energy and climate change.

 

 
 
Seonduv teave
Euroopa Regioonide Komiteest lühidalt
 

- ELi kodanike teenistuses juba enam kui 20 aastat,
- esindatud on 28 riiki,
-350 kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud liiget ja 350 asendusliiget,
- 6 komisjoni,
- 5 fraktsiooni,
- kuni 6 täiskogu istungjärku aastas,
- ligi 60 vastuvõetud arvamust 2014. aastal,
- mitmesugused brošüürid, üritused ja algatused.


Media Links