Τρόπος υποβολής αίτησης

  • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των περιφερειών πρέπει να αποτελούνται από τα ακόλουθα έγγραφα:

έντυπο αίτησης, στο οποίο περιλαμβάνεται ενημερωτικό δελτίο της υποψήφιας περιφέρειας, επισκόπηση του πολιτικού οράματός της, περιγραφή του προβλεπόμενου μηχανισμού διοίκησης που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων ΕΕΠ, καθώς και σχέδιο δράσης και σχέδιο επικοινωνίας

δήλωση πολιτικής δέσμευσης η οποία να τεκμηριώνει ότι η στρατηγική για την ΕΕΠ υποστηρίζεται από τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς (π.χ. την περιφερειακή συνέλευση, την κυβέρνηση της περιφέρειας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο).

 

Επιλεξιμότητα

Το σήμα ΕΕΠ είναι ανοικτό σε όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη επιπέδου μικρότερου από αυτού του κράτους μέλους, τα οποία έχουν αρμοδιότητες σε πολιτικό επίπεδο και μπορούν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό όραμα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον πλούτο τους ή τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους. Δεν έχει σημασία το κατά πόσον μία εδαφική οντότητα έχει νομοθετικές εξουσίες ή όχι.
 
Ο προϋπολογισμός της κάθε υποψήφιας περιφέρειας, οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές ή εδαφικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη και η αρχική της οικονομική κατάσταση λαμβάνονται υπόψη από την κριτική επιτροπή της ΕΕΠ. Τόσο οι περιφέρειες που είναι ήδη επιτυχείς, όσο και αυτές που, αν και υστερούν, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού δυναμικού τους, μπορούν να βραβευτούν.
 
Ο ορισμός της «περιφέρειας» είναι ο ευρύτερος δυνατός. Ως εκ τούτου, συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι κοινότητες, οι αυτόνομες κοινότητες, τα διαμερίσματα, τα ομόσπονδα κρατίδια (Länder), οι επαρχίες, οι κομητείες, οι μητροπολιτικές περιοχές, οι μεγάλες πόλεις, καθώς και οι παραμεθόριες περιοχές με νομική προσωπικότητα, όπως οι ΕΟΕΣ και οι ευρωπεριφέρειες.
 
Για να είναι επιλέξιμες, οι περιφέρειες πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πολιτικές αρμοδιότητες υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με στόχο την ενσωμάτωση όλων ή μερικών αρχών της SBA. Οι διακρατικές περιφέρειες ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλλουν υποψηφιότητα.

 

 

Για να μάθετε πώς να συμμετάσχετε στην τρέχουσα έκδοση του σήματος ΕΕΠ, συμβουλευτείτε τις «Πρακτικές πληροφορίες ΕΕΠ» και την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» στην ενότητα «Έγγραφα». 
Σχετικές πληροφορίες
Έγγραφα

Σύνδεσμοι