Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσεων

Η Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ) αποτελεί μορφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η παρουσίαση νέων λύσεων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), καινοτόμων προϊόντων και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις πολυάριθμες κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη. 

Το 2016, οι εκδηλώσεις ΠΑΓ θα καλύψουν τα θέματα της βιοοικονομίας και των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. Τα θέματα που συμφωνήθηκαν για το 2017 είναι η ενέργεια και η καινοτομία στον δημόσιο τομέα

Η ΠΑΓ λειτουργεί μέσω: 

  • θεματικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες και διοργανώνονται από την ΕτΠ και ΓΔ RTD
  • διομότιμων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στις περιφέρειες και διοργανώνονται επιτόπου από ένα μέλος της ΕτΠ
  • εκδηλώσεων επίδειξης που διοργανώνονται από τρίτους αλλά συμβάλλουν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΑΓ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της επιτροπής SEDEC: sedec@cor.europa.eu


​Latest news