Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας: προβλέπει νέες εξουσίες για την Επιτροπή των Περιφερειών

 
Από τη δημιουργία της το 1994 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εξελίσσεται διαρκώς. Ο ρόλος της ενισχύθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) και τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (2009).
 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας: Τι άλλαξε για την ΕτΠ;