Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης που αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ηπείρου, δεν διαθέτουν μόνα κοινά μέλη – 27 εκ των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι επίσης μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά έχουν και κοινούς στόχους.. Επιδίωξη αμφοτέρων των οργανισμών  είναι η ενότητα των ευρωπαϊκών κρατών με βάση τις κοινές αξίες της πολυφωνικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και μέσω της πανευρωπαϊκής συνεργασίας, έτσι ώστε να προάγεται η δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια που επιθυμούν οι κοινωνίες και οι πολίτες.

Συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεργάζονται σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η δε συνεργασία αφορά εξίσου τα διάφορα όργανα και των οργανισμών. Στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης, υπάρχει ένα όργανο που εκπροσωπεί το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο: η Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, έτσι και αυτό το όργανο είναι μία πολιτική συνέλευση που απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΠ και της Διάσκεψης άρχισε αμέσως μετά τη σύσταση της ΕΤΠ το 1994 και έκτοτε αναπτύχθηκε αισθητά. Το 2005, υπεγράφη η Συμφωνία συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για περαιτέρω συνεργασία.

Σήμερα, η "Ομάδα επαφής" που αποτελείται από έξι πολιτικούς εκπροσώπους κάθε οργάνου, συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και εξετάζει θέματα κοινού ενδιαφέροντος, παράλληλα δε χαράζει τη γραμμή πλεύσης για τη σφαιρική συνεργασία των δύο οργάνων.  Διάφορες κοινές δραστηριότητες αναλαμβάνονται από τις επιτροπές της ΕΤΠ και τις αντίστοιχες επιτροπές της Διάσκεψης, και υπάρχει κοινή δράση στον τομέα της επικοινωνίας. Επίσης, οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς της ΕΤΠ και της Διάσκεψης συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο κατά τα επόμενα χρόνια. Με βάση την έκθεση για τις σχέσεις των δύο οργανισμών, πού παρουσίασε ο πρωθυπουργός κ. Jean-Claude Juncker, τον Απρίλιο 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης υπέγραψαν, τον Μάιο 2007, Υπόμνημα Συνεννόησης για την περαιτέρω σύσφιξη των εταιρικών τους σχέσεων.

Περισσότερα στοιχεία: (σύνδεση με τα έγγραφα)

Σύνθεση της Ομάδας Επαφής ΕΤΠ/Διάσκεψης  Composition of the CoR-Congress Contact Group

Memorandum of Understanding between the European Union and the Council of Europe

Εκθεση του Πρωθυπουργού κ. Jean-Claude Juncker Report by Prime Minister Juncker

Ομιλία του κ. Luc Van den Brande, Προέδρου της ΕΤΠ, κατά τη σύνοδο ολομέλεια της Διάσκεψης - Speech VdB Congress 27-05-2008 - Speech VdB Congress 03-03-2009

Ομιλία του κ. Halvdan Skard, Προέδρου της Διάσκεψης, κατά τη συνεδρίαση του Προεδρτείου της ΕΤΠ (Νοέμβριος 2007). Speech given by Congress President Halvdan Skard at the CoR Bureau meeting (November 2007)

Ομιλία του κ. Gerhard Stahl, Γενικού Γραμματέα της ΕΤΠ ενώπιον της Διάσκεψης (Νοέμβριος 2007) Speech given by CoR Secretary General Gerhard Stahl at the Congress (November 2007)

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Διάσκεψης www.coe.int/congress

Σχετικές πληροφορίες
Έγγραφα