Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης που αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ηπείρου, δεν διαθέτουν μόνα κοινά μέλη – 27 εκ των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι επίσης μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά έχουν και κοινούς στόχους.. Επιδίωξη αμφοτέρων των οργανισμών  είναι η ενότητα των ευρωπαϊκών κρατών με βάση τις κοινές αξίες της πολυφωνικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και μέσω της πανευρωπαϊκής συνεργασίας, έτσι ώστε να προάγεται η δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια που επιθυμούν οι κοινωνίες και οι πολίτες.

Συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεργάζονται σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η δε συνεργασία αφορά εξίσου τα διάφορα όργανα και των οργανισμών. Στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης, υπάρχει ένα όργανο που εκπροσωπεί το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο: η Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, έτσι και αυτό το όργανο είναι μία πολιτική συνέλευση που απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΠ και της Διάσκεψης άρχισε αμέσως μετά τη σύσταση της ΕΤΠ το 1994 και έκτοτε αναπτύχθηκε αισθητά. Το 2005, υπεγράφη η Συμφωνία συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για περαιτέρω συνεργασία.

Περισσότερα στοιχεία: (σύνδεση με τα έγγραφα)

Memorandum of Understanding between the European Union and the Council of Europe

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της Διάσκεψης www.coe.int/congress

Σχετικές πληροφορίες
Έγγραφα