Σε αυτή την ενότητα, γίνεται λεπτομερής παρουσίαση της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): ο ρόλος της, τα μέλη της, οι πολιτικές προτεραιότητές, οι διοικητικές δομές και οι διαδικασίες της.

Η ΕτΠ με λίγα λόγια


Building of the Committee of the Regions (Brussels)
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η φωνή των περιφερειών και των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμεί 350 μέλη - περιφερειακά και τοπικά εκλεγμένους εκπροσώπους από τις 28 χώρες της ΕΕ.
Οι 6 επιτροπές της καλύπτουν αρμοδιότητες στους ακόλουθους τομείς πολιτικής, με βάση τις Συνθήκες της ΕΕ:

  • Απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, οικονομική και κοινωνική συνοχή, κοινωνική πολιτική, υγεία,
  • Παιδεία, πολιτισμός,.
  • Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια,
  • Μεταφορές, διευρωπαϊκά δίκτυα,
  • Πολιτική προστασία, υπηρεσίες κοινής ωφελείας,

Πραγματοποιεί 6 σύνοδους ολομέλειας το χρόνο.
Καταρτίζει περισσότερες από 50 γνωμοδοτήσεις κάθε χρόνο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Πραγματοποιεί περισσότερες από 40 διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς κάθε χρόνο.
Διοργανώνει περισσότερες από 300 εκδηλώσεις το χρόνο.

> Περισσότερες πληροφορίες για την ΕτΠ

Πολιτικοί εκπρόσωποιΓραμματεία της ΕτΠ 


Προσκλήσεις υποβολής προσφορών


Θέσεις εργασίας


> κενές θέσεις εργασίας
Φωτογραφία/Βίντεο