Evropský týden regionů a měst

The European Week of Regions and Cities
 
O co se jedná?
 
Evropský týden regionů a měst je čtyřdenní akce, která se každoročně koná v Bruselu a na níž si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje. Jde rovněž o uznávanou platformu pro politickou komunikaci ve vztahu k rozvíjení unijní politiky soudržnosti, která pomáhá šíření osvěty o významu regionů a měst v rámci unijní tvorby politik mezi politické činitele. Evropský týden regionů a měst je nejrozsáhlejší evropskou veřejnou akcí svého druhu.
 
Jak tato akce vlastně probíhá?
 
Počátkem října se asi 6 000 účastníků a 600 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni sejde v Bruselu, kde se zúčastní cca 100 seminářů, diskuzí, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje. Program pořadatelé každý rok upravují podle konkrétního kontextu agendy EU. Účast je bezplatná.
Proč „týden“ regionů a měst?
Regiony a města se podílejí na tvorbě většiny unijních politik. Místní a regionální veřejné orgány v EU odpovídají za jednu třetinu veřejných výdajů (2,1 bilionu EUR ročně) a za dvě třetiny veřejných investic (cca 200 mld. EUR), které se často musejí vynakládat v souladu právními předpisy EU.
 
Jak to začalo?
 
V roce 2003 vyzval Výbor regionů, který je shromážděním EU regionálních a místních zástupců, bruselská zastoupení místních a regionálních orgánů při Evropské unii, aby společně v jeden okamžik otevřela dveře návštěvníkům v rámci společného konceptu dne otevřených dveří. V průběhu let se tato iniciativa vyvinula v OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst, klíčovou každoroční akci, jíž se účastní Evropská komise i další zainteresované subjekty.
 
V roce 2016 byla akce přejmenována na Evropský týden regionů a měst, když ze svého názvu vypustila slova OPEN DAYS. Bylo to proto, aby nedocházelo k záměně s „Dnem otevřených dveří“, který pořádají každoročně v květnu v Bruselu všechny instituce EU okolo Schumanova dne, a s podobnými akcemi pořádanými při stejné příležitosti zastoupeními Komise v členských státech.
 
Kdo jsou pořadatelé této akce?
 
Evropský týden regionů a měst společně pořádají Výbor regionů EU (VR) a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO). Brzy po začátku příslušného roku, obvykle v lednu, vyhlašují organizátoři výzvu pro zájemce o partnerství. Poté, obvykle v průběhu jara, dochází k výběru více než 200 partnerů z celé Evropy: regiony a města, rozdělené zejména do tematických uskupení („regionálních partnerství“), podniky, finanční instituce, mezinárodní sdružení či akademické organizace. Partneři musí uspořádat semináře společného zájmu, často v kontextu provádění evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů EU.
 
Jaká je struktura programu?
 
Program vychází z hlavního sloganu a řady dílčích témat. Semináře či diskuze lze navíc rozdělit do tří kategorií: 1) semináře/diskuze pořádané daným regionálním partnerstvím (třetina všech seminářů); 2) semináře/diskuze pořádané Evropskou komisí tj. jednotlivými generálními ředitelstvími (opět 1/3); 3) semináře/diskuze pořádané ve VR (1/3). Účastníci i řečníci musí obejít asi 30 různých míst v evropské čtvrti v Bruselu, různá zastoupení členských států a regionů a budovy Evropské komise a VR.
 
Co je to „místo setkání“ (tzv. „Meeting Place“)?
 
Místem setkání (Meeting Place) jsou jednak všechny semináře pořádané ve VR, jednak je tak označeno místo k navazování kontaktů. Tento koncept byl vymyšlen s cílem pomoci účastníkům scházet se na jednom místě, vzhledem k počtu míst, na kterých se jednotlivé akce v evropské čtvrti konají.
 
Co je to „univerzita“?
 
Jedná se o sérii seminářů pořádaných GŘ REGIO, VR a evropskými akademickými sítěmi specializovanými na regionální rozvoj, s důrazem na politický rozměr. Univerzita šíří osvětu a usnadňuje mezi akademickými pracovníky a regionálními a místními zástupci výměnu informací o výsledcích výzkumu v oblasti regionálního a městského rozvoje a politiky soudržnosti EU.

Od roku 2013 univerzita pořádá rovněž tzv. „Master Class“ pro postgraduální studenty a pro začínající vědce v oblasti regionální a městské politiky. Jejím cílem je zlepšit pochopení politiky soudržnosti EU a jejího výzkumného potenciálu mezi vybranými evropskými postgraduálními studenty a začínajícími vědci.
 
Kdo se Evropského týdne regionů a měst účastní?
 
Cílová skupina se konkrétně zajímá o regionální a městskou politiku, čili jde převážně o úředníky z místní, regionální, celostátní a unijní úrovně. Typický účastník pochází z regionální či místní samosprávy, na akci je poprvé a do Bruselu přijíždí konkrétně na tuto akci.
 
Jak přispívá Evropský týden regionů a měst k pořádání místních akcí po celé Evropě?
 
V souvislosti s Evropským týdnem regionů a měst, který se koná v Bruselu, má každé regionální partnerství v rámci iniciativy Evropa v našem kraji/městě uspořádat místní akci. Ta by měla mít formu dialogu s občany, měla by proběhnout mezi zářím a prosincem 2017 a měl by se jí účastnit některý z členů Evropského výboru regionů. Cílem těchto dialogů s občany je naslouchat a podat okamžitou zpětnou vazbu ohledně diskusí, které ve městech a regionech probíhají.
 
Dialogy s občany jsou nedílnou součástí iniciativy VR Úvahy o Evropě a budou podkladem pro vypracování stanoviska na téma Úvahy o Evropě – hlas regionálních a místních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii, které bude přijato na jaře 2018, a umožní tak regionům a městům skutečně přispět k politickému procesu. Místní akce jsou zaměřeny na rozsáhlou škálu účastníků, včetně široké veřejnosti, politických činitelů, odborníků, místních a regionálních orgánů a sdělovacích prostředků, a mají zvýšit povědomí o dopadu politik EU v regionech a městech.
 
Jaký je dopad Evropského týdne regionů a měst?
 
Již od počátku existence této iniciativy se její vliv systematicky vyhodnocuje. Účastníci vyzdvihli zejména užitečnost informací od unijních institucí a možnost navázat kontakt s kolegy z jiných zemí, neboť to považují za relevantní pro profesionální nakládání s unijními fondy. Význam této události dokládá i její značný ohlas ve sdělovacích prostředcích. V uplynulých letech přijelo o této akci referovat na 300 novinářů z tištěných, rozhlasových, televizních či internetových médií.
 

Související informace


Links


EURegionsWeek 2017 trailer

 


EURegionsWeek closing video