Становища и резолюции
 

​Search opinions

 
Advanced search

Европейската комисия се консултира с Комитета на регионите (КР) на най-ранен етап от европейския законодателен процес в области на политиката, които засягат пряко местните и регионалните власти. Освен това КР може проактивно да приема позиции по конкретни въпроси посредством становища по собствена инициатива.

КР излага мнението си в различни видове становища:

  • становища по законодателни предложения за области на политиката, за които е задължително да се проведе консултация;

  • прогнозни становища за бъдещи европейски политики;

  • прогнозни становища с анализ и оценка на териториалното въздействие от някои предложения на Европейската комисия;

  • резолюции по актуални политически въпроси.

Триетапна демократична процедура: обсъждане, изготвяне и гласуване

  • Председателят на КР възлага разглеждането на въпроса на компетентната вътрешна комисия.

  • Член на Комитета се определя за докладчик. Докладчикът изготвя становище и го представя за обсъждане, изменение и приемане от членовете на своята комисия.

  • Проектостановището се представя и обсъжда на следващата пленарна сесия.

  • След като становището бъде прието от членовете на КР, се изпраща до всички институции на ЕС.

Прочетете още за ролята на Комитета на регионите в законодателния процес.