Членове

Търсене на членове на КР


Members quick search
 
Advanced Search

Кои са членовете на КР

what-is-CoR-BG.png

  • 350 членове от 28-те държави-членки на Европейския съюз, представляващи местните и регионалните власти (член 263 от Договора за ЕО).
  • Членовете са напълно независими при изпълнението на задълженията си, в общия интерес на Общността.

Мандат на членовете

  • Мандатът на член на КР е петгодишен и започва да тече от датата, на която влиза в сила официалното му назначаване от Съвета.
  • Мандатът на член или на заместник се прекратява при подаване на оставка, при изтичане на мандата, по силата на който е бил назначен, или в случай на смърт.
  • Съветът назначава приемник на длъжността за оставащия срок на мандата.

Участие на заместниците

  • Член, който е възпрепятстван да вземе участие в пленарна сесия, заседание на комисия или друго заседание, може да бъде представляван от друг член или заместник.
  • На заместник или на член, заместващ друг член, може да се делегира правото на глас само на един член.
  • Заместващото лице разполага с всички правомощия на член по време на съответното заседание.